Winkelwagen
0 Items - € 0,00

Algemene voorwaarden

 1. ALGEMEEN
  1. Webshop Limburg gevestigd te Swalmen zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met Webshop Limburg. De klant of contractpersoon zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met afnemer.
  2. Bestellingen zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met opdrachten.
  3. Schriftelijk of elektronisch bevestigde opdrachten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met overeenkomsten.
  4. Af te leveren goederen, projecten en diensten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met producten.
  5. Webshop Limburg houdt zich bezig met leveringen en dienstverlening op het gebied van spelcomputers, kleine elektronica en digitale televisie.

 2. TOEPASSELIJKHEID
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen Webshop Limburg en afnemer en op alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van Webshop Limburg.
  2. Webshop Limburg kan extra voorwaarden hanteren afhankelijk van de aangeboden producten. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder deze algemene voorwaarden.
  3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met Webshop Limburg worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
  4. Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor Webshop Limburg gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
  5. Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Webshop Limburg, dan prevaleren de algemene voorwaarden van Webshop Limburg boven die van de afnemer.
  6. Afnemer gaat volledig akkoord met deze algemene voorwaarden.
  7. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 december 2009.

 3. OPDRACHTEN
  1. Een gedane opdracht bindt de afnemer. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht.
  2. Webshop Limburg biedt de afnemer de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht.
  3. Webshop Limburg kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
  4. Webshop Limburg is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.

 4. OFFERTES
  1. Offertes zijn voor afnemer altijd geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de afnemer. Met het overleggen van een offerte is er nog geen sprake van een bindende koopovereenkomst.
  2. Webshop Limburg bepaalt zelf welke opdrachten zij tot uitvoering wil brengen en heeft het recht opdrachten te weigeren.
  3. Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes.
  4. Mondelinge overeenkomsten en afspraken zijn geen offertes. Pas als schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden is er sprake van een offerte.
  5. De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is.
  6. Webshop Limburg kan besluiten uitgebrachte offertes niet uit te voeren en heeft hiertoe geen verplichting tegenover afnemer.

 5. OVEREENKOMSTEN
  1. Offertes, die door beide partijen zijn ondertekend, vormen een overeenkomst.
  2. Schriftelijk bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.
  3. Opdrachten die door Webshop Limburg in uitvoering zijn genomen, vormen een overeenkomst.
  4. Overeenkomsten zijn voor beide partijen bindend.
  5. Aanvullingen op overkomsten en wijzigingen van overeenkomsten zijn pas bindend als Webshop Limburg deze schriftelijk heeft bevestigd.

 6. FACTUREN
  1. Facturen worden overhandigd bij levering of toegezonden.
  2. De factuurdatum en niet de leveringsdatum is de afgiftedatum.
  3. Facturen zijn het garantiebewijs.
  4. In plaats van een factuur kan er een garantiebewijs bij particuliere afnemers toegezonden. Dit naar keuze van Webshop Limburg

 7. AANBIEDINGEN
  1. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. van producten gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
  2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gegeven prijzen in folders, brochures, op de website of vermeld op andere wijzen dan in een offerte.

 8. PRIJZEN
  1. Alle prijzen zijn in Euro en, indien niet anders vermeld, exclusief verzendkosten, inclusief omzetbelasting (BTW) en heffingen (bijv. verwijderingsbijdrage), welke van overheidswege worden opgelegd.
  2. Prijzen worden bepaald op de gebruikelijke manier van Webshop Limburg.
  3. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren zoals inkoopprijzen, levertijden, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten en dergelijke na totstandkoming van de overeenkomst, is Webshop Limburg gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander voor zover zulks niet bij de Wet is verboden en ongeacht of de wijziging voor Webshop Limburg al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. De afnemer heeft bij een wijziging te wijten aan Webshop Limburg het recht tot ontbinding van de overeenkomst van de verkoop van het desbetreffende product of dienst.
  4. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Webshop Limburg op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
  5. Administratiekosten, orderkosten, vracht- of verzendkosten, reparatiekosten en opslagkosten kunnen apart in rekening worden gebracht.
  6. Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten en of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de afnemer.
  7. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.

 9. BETALING
  1. Webshop Limburg kan een aanbetaling vragen. Deze wordt bij overeenkomsten en op offertes en facturen vermeld. Op de aanbetaling kan door de afnemer geen rente worden geheven.
  2. Pas als de aanbetaling door Webshop Limburg is ontvangen, wordt begonnen met de uitvoering van de opdracht.
  3. Alle facturen zullen door afnemer worden betaald binnen 8 dagen na datum van uitgifte. Bij overschrijding van een betalingstermijn wordt afnemer van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Afnemer zal dan over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 5% per maand, waarbij deze per ingegane gehele maand wordt gerekend.
  4. Betaling dient te geschieden via overboeking naar een door Webshop Limburg aangewezen giro- of bankrekening.
  5. Producten blijven bezit van Webshop Limburg totdat afnemer aan alle betalingsverplichtigen heeft voldaan.
  6. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
   Indien afnemer in gebreke is de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval afnemer naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van € 200,-.
  7. Niet tijdige betaling geeft Webshop Limburg het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
  8. Webshop Limburg is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de te verrichten prestaties op een door Webshop Limburg te bepalen wijze.
  9. Indien Webshop Limburg, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.
  10. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
  11. Webshop Limburg staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

 10. LEVERINGSTERMIJN
  1. Op producten en diensten van Webshop Limburg gelden afgesproken leveringstermijnen.
  2. Levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend voor Webshop Limburg.
  3. Het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat Webshop Limburg op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of rechtswege in verzuim is. Afnemer heeft dan ook geen recht op ontbinden van de overeenkomst.
  4. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet behaald kan worden stelt Webshop Limburg de afnemer hiervan op de hoogte en bied de mogelijkheid tot aanpassing van de levertijd dan wel ontbinding van de overeenkomst.
  5. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding van een nog te leveren bestelling binnen 30 dagen teruggestort.

 11. RECLAMES
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanuit de vestiging in Swalmen. Alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, gaan over op het moment dat deze juridisch en/of feitelijk door de afnemer wordt ontvangen en daarmee in de macht van de klant of een door de klant aan te wijzen derde wordt gebracht.
  2. Kiest afnemer ervoor om de producten te laten leveren via brievenbuspost, dan zijn alle risico’s van verlies, vergaan en beschadigingen hiervan voor rekening van de afnemer. Dit is een uitzondering op het vorige lid!
  3. Afnemer is verplicht om de door Webshop Limburg geleverde producten voorafgaand aan ingebruikneming te inspecteren.
  4. Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste levering moeten direct na constatering daarvan, doch uiterlijk 8 werkdagen na levering van de zaken, schriftelijk aan Webshop Limburg worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de klachten. Bij gebreke hiervan worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt de afnemer geacht de transactie te hebben goedgekeurd.
  5. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
  6. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.
  7. Indien een reclame door Webshop Limburg gegrond wordt bevonden, heeft Webshop Limburg het recht de volgende keuze te maken:
   1. De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.
   2. Het geleverde te repareren of te vervangen door een product met dezelfde specificaties waarbij de vervangen producten aan Webshop Limburg worden afgegeven.
   3. Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
  8. Het indienen van reclames geeft afnemer niet het recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren dan wel op te schorten. In ieder geval dient het niet betwiste deel voldaan te worden. Ieder beroep op verrekening is uitgesloten.
  9. Bij reclames worden de producten voor rekening en risico van de afnemer naar Webshop Limburg teruggezonden.

 12. RETOUR
  1. Afnemer heeft recht op een afkoelperiode van dertig dagen na ontvangst van producten. Afnemer dient binnen deze periode de producten te retourneren en is daarbij niet verplicht een reden van retour op te geven. De afkoelperiode is niet van toepassing bij:
   1. Zakelijke opdrachten en transacties.
   2. Producten tot stand gekomen overeenkomstig specificaties van de afnemer.
   3. Producten die speciaal voor afnemer worden geïmporteerd.
   4. Producten die door hun aard niet retour kunnen worden gestuurd.
   5. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
   6. Producten waarop reeds met instemming van de afnemer met een dienst is begonnen.
   7. Audio- en video-opnamen en software waarvan de zegel reeds is verbroken.
  2. Voor de meest voorspoedige afhandeling verzoekt Webshop Limburg retourzendingen door afnemer vooraf schriftelijk te melden. Retourzendingen moeten in ieder geval zijn voorzien van het bestelnummer bij van Webshop Limburg.
  3. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Webshop Limburg van het recht op retour binnen de afkoelperiode. Dit wordt na beoordeling op de wettelijke criteria door Webshop Limburg bevestigd. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door Webshop Limburg zijn gecrediteerd.
  4. Bij retourzending worden de producten voor rekening en risico van de afnemer teruggezonden.
  5. Afnemer zal zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking retourneren, conform de door Webshop Limburg verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  6. Indien er software op producten geinstalleerd is, dient de afnemer deze van het product te verwijderen.
  7. In principe zal het volledige oorspronkelijke aankoopbedrag inclusief verzendkosten of administratiekosten van de factuur gecrediteerd worden, tenzij het product niet aan de voorwaarden van de wet koop op afstand voldoet.
  8. Indien afnemer een gehele bestelling (dus niet slechts enkele artikelen uit de betreffende bestelling) terugstuurt binnen de afkoelperiode van dertig dagen, heeft afnemer tevens recht op teruggave door Webshop Limburg van de reeds aan afnemer in rekening gebrachte bijdrage in de verzendkosten van die bestelling. De kosten voor het retourneren van de producten naar Webshop Limburg zijn wel voor rekening van de afnemer.
  9. Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport zonder stickers, stiftvermeldingen etc. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend, omdat het product anders niet meer verkoopbaar is.

 13. GARANTIE
  1. Webshop Limburg garandeert dat geleverde producten en diensten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld.
  2. Op alle producten en diensten wordt minimaal een jaar garantie verleend, tenzij hieronder anders bepaald is. Indien de fabrieksgarantie en/of de garantie via Webshop Limburg verlopen is, kan de consument schriftelijk aanspraak maken op de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Uitgezonderd hierop producten van welke een dergelijke levensduur niet verwacht kan worden of waarbij vooraf vermeld is dat dergelijke kwaliteit niet verwacht mag worden.
  3. De garantie op refurbished producten en onderdelen voor spelcomputers bedraagt 3 maanden.
  4. De garantie op het zogenoemd ombouwen van spelcomputers is een jaar. Hieronder vallen alleen de verrichte werkzaamheden en gebruikte producten. In geen geval neemt Webshop Limburg de garantie op de (hardware) spelcomputer over die zij niet zelf geleverd heeft. Webshop Limburg garandeert dat door haar toedoen een spelcomputer gedurdende het uitvoeren van deze dienst niet defect zal raken.
  5. Op de eerste plaats en in de meeste gevallen loopt de garantie rechtstreeks via Webshop Limburg. Als dit niet het geval is, loopt de garantie via de fabrikant. De garantie via Webshop Limburg wordt tenzij anders overeengekomen voor 1 jaar zonder afhandelingskosten afgehandeld. Daarna wordt de garantie voor 15 euro per geval afgehandeld tot de maximale fabrieksgarantie.
  6. De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden. Indien er door Webshop Limburg gekozen is om een garantiecertificaat af te geven, in plaats van een factuur, dient het garantiecertificaat getoond kunnen worden.
  7. Op verbruiksproducten zoals lenzen, enz. geeft Webshop Limburg geen garantie.
  8. Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Webshop Limburg in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd vallen onder de garantie. De vervangen onderdelen worden eigendom van Webshop Limburg.
  9. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien afnemer zonder toestemming van Webshop Limburg wijziging in de producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden.
  10. Producten, die met een bijgevoegd garantiebewijs voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij Webshop Limburg.
  11. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Webshop Limburg in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven.
  12. Als de afnemer producten ter reparatie heeft afgegeven bij Webshop Limburg en deze niet binnen 3 maanden na afgiftedatum, tegen betaling van bovengenoemde kosten, heeft afgehaald, wordt aangenomen dat de afnemer afstand neemt van de ingeleverde producten ten behoeve van Webshop Limburg.
  13. Indien door reparatie de levensduur van een product verlengd is kan van de klant een bijdrage in de reparatiekosten worden verlangd.
  14. Webshop Limburg behoud zich het recht voor om reparatie, onderhoud en andere services uit te laten voeren door derde partijen.
  15. Indien een product binnen de garantie niet gerepareerd dan wel vervangen kan worden heeft Webshop Limburg het recht om een gelijkwaardig product te leveren dan wel de dagwaarde te crediteren. De dagwaarde wordt bepaald aan hand van de gebruiksperiode en de mate van technologische veroudering.

 14. ONTBINDING
  1. Indien de afnemer zijn verplichtigingen jegens Webshop Limburg niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Webshop Limburg te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
  2. Webshop Limburg is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
  3. Annulering van opdrachten kan alleen na schriftelijke bevestiging van Webshop Limburg. Indien er nog geen uitlevering heeft plaatsgevonden is annuleren geheel kosteloos. Uitzondering hierop zijn uitgevoerde services op maat, zoals installaties en upgrades en speciaal bestelde artikelen die met bruine indicatie zijn aangegeven op de website. In geval van annulering van de opdracht door een zakelijke afnemer heeft Webshop Limburg het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de producten in rekening te brengen, onverkort het recht van Webshop Limburg op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.
  4. Elk der partijen heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

 15. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Webshop Limburg is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en indirect, die ontstaat door haar overeenkomsten met de afnemer of geleverde producten noch voor derden die betrokken zijn bij de overeenkomst of geleverde producten.
  2. Webshop Limburg is daarmee zeker, maar niet uitsluitend niet aansprakelijk in het geval:
   1. er niet geleverd is of na de levertijd geleverd is.
   2. er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door afnemer of wanneer afnemer zonder toestemming van Webshop Limburg wijziging in de producten, die zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen door derden.
   3. er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op de website of in een offerte, als deze nog niet getekend is.
   4. er sprake is van overmacht.
   5. er schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van afnemer of van derden.
   6. er sprake is van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
   7. er sprake is van het verliezen van gegevens op datadragers of data-overdragers.
  3. De aansprakelijkheid van Webshop Limburg uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.
  4. Mocht Webshop Limburg ondanks bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk worden gehouden, dan zal Webshop Limburg slechts aansprakelijkheid aanvaarden voor een bedrag gelijk aan de uitkering, die de verzekering van Webshop Limburg dekt.
  5. Mocht de verzekering niet dekken, dan is Webshop Limburg geheel niet aansprakelijk.
  6. De afnemer zal Webshop Limburg vrijwaren voor alle aansprakelijkheid vanuit derden jegens Webshop Limburg.
  7. Webshop Limburg is wel aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld van Webshop Limburg. Dan komen artikel 15.1 en 15.2 te vervallen.

 16. OVERMACHT
  1. Geen van de betrokken partijen is verplicht zich aan overeenkomsten te houden indien er sprake is van overmacht.
  2. Als er gedurende een aangesloten periode van langer dan 1 maand sprake is van overmacht, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
  3. Er is sprake van overmacht als Webshop Limburg zich niet kan houden aan overeenkomsten of als er schade ontstaat door factoren buiten het invloedsterrein van Webshop Limburg.
  4. Er is daarmee zeker, maar niet uitsluitend sprake van overmacht voor Webshop Limburg als:
   1. leveranciers van Webshop Limburg overeenkomsten met Webshop Limburg niet nakomen.
   2. leveranciers van Webshop Limburg niet tijdig leveren.
   3. vanuit overheidswegen wetten en/of regels veranderd worden waardoor Webshop Limburg gemaakte overeenkomsten niet meer na kan komen.
  5. Bij overmacht volgens 16.4a en 16.4b zal in eerste instantie in overleg met afnemer naar een oplossing gezocht worden. Als afnemer en Webshop Limburg het niet eens kunnen worden, is Webshop Limburg gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 17. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  1. Alle producten blijven eigendom van Webshop Limburg, totdat afnemer en Webshop Limburg volledig aan de overeenkomst hebben voldaan. Dit houdt in dat afnemer volledige betaling en daarbij inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan Webshop Limburg en dat Webshop Limburg alle producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij afnemer.
  2. Het is afnemer niet toegestaan op enige wijze afstand te nemen van producten voordat volledig aan de overeenkomst is voldaan. Hieronder valt ook het doorgeven van producten aan derden.
  3. Webshop Limburg behoudt zich het recht producten terug te nemen als afnemer nog niet aan de overeenkomst heeft voldaan. Afnemer moet hieraan mee werken. Als afnemer niet mee werkt, is afnemer per week het factuurbedrag van de overeenkomst schuldig aan Webshop Limburg.
  4. De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
  5. Producten of diensten, die voor garantie of reparatie worden vervangen, blijven eigendom van afnemer, maar Webshop Limburg behoudt zich het recht deze producten in eigendom te nemen als afnemer niet aan de overeenkomst heeft voldaan.

 18. SOFTWARE
  1. Indien een leverancier van Webshop Limburg het recht tot het gebruik van software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentie-overeenkomsten zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
  2. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van software onder de OEM licentie is voor de eindgebruiker. Webshop Limburg is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van deze software.
  3. Webshop Limburg is niet aansprakelijk voor in software voorkomende gebreken.

 19. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Webshop Limburg of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
  2. Afnemer is op de hoogte van het feit dat beschikbaar gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, vertrouwelijke geheime bedrijfsinformatie bevatten en afnemer verbindt zich dan ook deze niet bekend te maken aan derden of te laten gebruiken door derden.
  3. De afnemer is gehouden de in lid 1 en 2 genoemde gegevens op eerste verzoek aan Webshop Limburg te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Webshop Limburg van € 500 per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.
  4. Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.
  5. Webshop Limburg verklaart dat naar beste weten haar producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Webshop Limburg zonodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
  6. Webshop Limburg is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van haar producten door afnemer en kan op grond hiervan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van haar producten.
  7. Afnemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Webshop Limburg van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en afnemer zal Webshop Limburg vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

 20. TOEPASSELIJK RECHT
  1. Overeenkomsten tussen Webshop Limburg en afnemer vallen uitsluitend onder het Nederlands recht.
  2. Webshop Limburg bepaalt de plaats waar een geschil tussen Webshop Limburg en afnemer wordt voorgelegd aan een bevoegde rechter met uitzondering van geschillen, die vallen onder het kantonrecht.